+48 71 325 25 21   

Regulamin komisu sukien


REGULAMIN SPRZEDAŻY KOMISOWEJ STROJÓW TANECZNYCH W FIRMIE MARABO

  1. Firma Marabo zwana dalej Komisantem oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą towarów w formie obrotu wtórnego.
  2. Przyjęcie towarów w komis odbywa się każdorazowo na podstawie umowy zawartej pomiędzy Komisantem a Deponującym zwanym dalej Komitentem. Komisant niezależnie od wynagrodzenia prowizyjnego w dniu podpisania umowy pobiera następujące opłaty:kwotę 100 zł od sukienek standardowych, 100zł od sukienek latynoamerykańskich oraz 100zł od strojów męskich, tytułem zwrotu kosztów administracyjnych i kosztów przechowywania stroju przez okres 1-go roku. W związku z możliwością dostarczenia stroju osobiście lub przesłania go pocztą do siedziby firmy Marabo Komitent zobowiązany jest najpóźniej w terminie 7 dni od daty przekazania towarów Komisantowi do zawarcia Umowy Komisu i uiszczenia opłat komisowych lub odebrania towarów.
  3. Komitent zobowiązany jest do przekazania strojów tanecznych wolnych od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich. Dostarczany przez Komitenta strój taneczny powinien być wyprany, nieuszkodzony z uzupełnionymi elementami dekorującymi takimi jak: kamienie, koraliki itp..
  4. Komisant od chwili otrzymania przedmiotu umowy ponosi wszelkie ryzyko ich uszkodzenia i utraty. Komisant obowiązany jest zachować należytą staranność w tym zakresie.
  5. Komisant zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia stroju w komis bez podania przyczyny.
  6. pkt1.Komisant pobiera prowizję w wysokości 20% od ceny sprzedaży każdego przedmiotu.pkt2. Zapłata za sprzedany towar następuje w terminie 7 dni po dacie sprzedaży po potrąceniu prowizji Komisanta po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty wypłaty.
  7. Komisant ma prawo do sprzedaży wybranych strojów komisowych podczas trwania krajowych i zagranicznych turniejów tańca oraz do umieszczania ich na stronie internetowej oraz w innego rodzaju publikacjach.
  8. Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne towaru.
  9. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 13 paździenika 2009 roku.

Zapraszamy - Zespół Marabo

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Marabo.pl

Design by Graff.pl