+48 71 325 25 21   

Umowa wypożyczalni

UMOWA WYPOŻYCZENIA SUKNI

1. Umowa wypożyczenia zawarta w dniu ...................................... we Wrocławiu, pomiędzy:

Marabo Radosław Żygadło, ul. Marii Konopnickiej 4, 51-141 Wrocław, NIP: 899-001-14-25,

zwaną w dalszej części umowy WYPOŻYCZAJĄCYM a

………………………………………………………………………………………………..

adres e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

telefon:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………………………………………………

legitymującym się dow.os……………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej KORZYSTAJĄCYM.

Przedmiotem umowy jest: suknia …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2. Wypożyczalnia zobowiązuje się oddać klientowi przedmiot umowy wypożyczenia do używania w ustalonym przez Strony terminie pkt3, a Klient zobowiązuje się zapłacić Wypożyczalni umówioną kwotę.
3. Data przekazania Klientowi przedmiotu wypożyczenia ustalona została przez strony na dzień................................
4. Data zwrotu przedmiotu wypożyczenia została ustalona przez strony na dzień........................................................
5. Klient za przedmiot wypożyczenia zobowiązuje się zapłacić kwotę 1000 zł (jeden tysiąc złotych)
6. Klient zobowiązuje się zapłacić w dniu podpisania umowy opłatę za wypożyczenie pkt5 oraz kaucję pkt8, razem 3000 zł (trzy tysiące złotych).
7. W przypadku braku wpłaty na rzecz Wypożyczalni kwoty opisanej w punkcie 5 i punkcie 8 niniejszego paragrafu Wypożyczalnia nie przekaże Klientowi przedmiotu wypożyczenia i jest upoważniona do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym
8. W dniu przekazania Sukni (przyjmuje się dzień podpisania umowy) Klient zobowiązany jest uiścić kaucje w wysokości 2000 zł (dwa tysiące złotych)
9. Kaucja wskazana w punkcie poprzedzającym zostanie Klientowi oddana w całości w terminie 7 dni od zwrotu przedmiotu wypożyczenia, pod warunkiem, że Suknia i dodatki nie będą uszkodzone. Dopuszczalne są jednak drobne zabrudzenia, powstałe w wyniku normalnego użytkowania, które będą mogły zostać usunięte w wyniku ich czyszczenia.
10. Kaucja nie zostanie zwrócona Klientowi w przypadku takiego uszkodzenia sukni bądź dodatków, które uniemożliwi ich naprawę lub spowoduje, że nie będą one mogły być dalej używane. Za taką traktowana jest w szczególności suknia, która jest trwale zaplamiona, uszkodzona mechanicznie lub nosząca ślady przeróbek lub naprawy krawieckiej.
11. W przypadku braku zwrotu sukni w dniu ustalonym przez strony Klient zobowiązany jest do zapłaty Wypożyczalni za każdy dzień opóźnienia kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych)
12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
13. W sprawach nieregulowanych niniejsza umowa maja zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.
14. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wypożyczalni
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYPOŻYCZAJĄCY KORZYSTAJĄCY

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Marabo.pl

Design by Graff.pl